วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


Active Voice / Passive Voice (ฉบับย่อ)

บทความนี้เขียนโดย
พี่จิว
หัวหน้าชมรมเด็กอิงก์
เขียนเมื่อ วันที่ 18 กันยายน 2553
หากพบเนื้อหาในบทความนี้ไม่ถูกต้อง หรือ ต้องการแนะนำข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบทความ กรุณาแจ้งที่นี่

Active Voice / Passive Voice (ฉบับย่อ)

ตารางแสดงรูปแบบการเปลี่ยนรูปประโยคจาก Active Voice เป็น Passive Voice

 
Tense
ประโยค Active Voice
ประโยค Passive Voice
Present Simple Tense
She cleans the house everyday.
The house is cleaned by her everyday.
Present Continuous Tense
He is teaching English to the children.
English is being taught to the children by him.
Past
Simple Tense
kicked the ball.
The ball was kicked by me.
Past Continuous Tense
I took a shower while she was cookingdinner.
Dinner was being cooked by her while I took a shower.
Present Perfect Tense
We have seen three movies this week.
Three movies have been seen by us this week.
Present Perfect Continuous Tense
Sarah has been teaching English for almost 10 years.
English has been being taught by Sarah for almost 10 years.
Past Perfect Tense
He had saved a lot of money before he retired last year.
A lot of money had been saved by him before he retired last year.
Past Perfect Continuous Tense
had been playing the guitar before you came in.
The guitar had been being played by me before you came in.
Future Simple Tensewill
He will buy a mobile phone tomorrow.
A mobile phone will be bought by him tomorrow.
Future Simple Tensebe going to
Mike is going to cook Thai food tonight.
Thai food is going to be cooked by Mike tonight.
Future Continuous Tensewill
will be playing piano until 6 o’clock.
Piano will be being played by me until 6 o’clock.
Future Continuous Tensebe going to
am going to be doing housework at 8.00 pm.
Housework is going to be being doneby me at 8.00 pm.
Future Perfect Tensewill
By next year, we will have won the homecoming game.
By next year, the homecoming game will have been won by us.
Future Perfect Tensebe going to
In June, we are going to have accomplished the mission.
In June, the mission is going to be accomplished by us.
Future Perfect Continuous Tensewill
The teacher will have been teaching us for 3 years next month.
We will have been being taught by the teacher for 3 years next month.
Future Perfect Continuous Tensebe going to
He is going to have been driving the car for 10 hours by the time we arrive.
The car is going to have been drivenfor 10 hours by the time we arrive.
Used to
We used to cook Thai food.
Thai food used to be cooked by us.
Would Always
He would always eat fast food.
Fast food would always be eaten by him.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น